مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Never Not از Lauv با متن و ترجمه

بازدید 4537

We were so beautiful
ما خیلی زیبا بودیم

We were so tragic
خیلی غمگین بودیم

No other magic could ever compare
هیچ جادوی دیگه ای باهاش قابل مقایسه نیست

Lost myself, seventeen
خودمو گم کردم، توی هفده سالگی

Then you came, found me
سپس تو اومدی، پیدام کردی

No other magic could ever compare
هیچ جادوی دیگه ای باهاش قابل مقایسه نیست

There’s a room
یه اتاق اینجاست

In my heart with the memories we made
توی قلبم با خاطره هایی که ساخته بودیم

Took ’em down but they’re still in their frames
بیرونشون انداختم اما هنوزم سر جاشونن

There’s no way I could ever forget, mmm
امکان نداره بتونم فراموش کنم، اممم

For as long as I live and as long as I love
تا وقتی زندگی میکنم و تا وقتیکه عشق میورزم

I will never not think about you
لحظه ای نیست که بهت فکر نکنم

You, mmm
تو، اممم

I will never not think about you
لحظه ای نیست که بهت فکر نکنم

From the moment I loved, I knew you were the one
از لحظه ای که عاشق شدم، میدونستم که تو اون شخصی

And no matter what have I do, ooh, mmm
و مهم نیست من چیکار کنم، اووههه، اممم

I will never not think about you
لحظه ای نیست که بهت فکر نکنم

What we had only comes
چیزی که بین ما بود

Once in a lifetime
فقط یه بار در طول زندگی اتفاق میفته

For the rest of mine
برای بقیه ی زندگیم

Always compare
همیشه مقایسه میکنم

To the room
با اون اتاق خاطرات

In my heart with the memories we made
توی قلبم با خاطره هایی که ساخته بودیم

Nights on fifth, in between B and A
شب هایی در …, بین بی و ای

Theres no way I could ever forget, mmm
امکان نداره بتونم فراموش کنم، اممم

For as long as I live and as long as I love
تا وقتی زندگی میکنم و تا وقتیکه عشق میورزم

I will never not think about you
لحظه ای نیست که بهت فکر نکنم

You, mmm
تو، اممم

I will never not think about you
لحظه ای نیست که بهت فکر نکنم

From the moment I loved, I knew you were the one
از لحظه ای که عاشق شدم، میدونستم که تو اون شخصی

And no matter what have I do, ooh, mmm
و مهم نیست من چیکار کنم، اووههه، اممم

I will never not think about you
لحظه ای نیست که بهت فکر نکنم

Didn’t we have fun?
دوران خوبی نداشتیم؟

Didn’t we have fun, looking back?
یه نگاهی به گذشته، مگه ما دوران خوشی نداشتیم؟

Didnt we have fun?
دوران خوبی نداشتیم؟

Didn’t we have fun?
دوران خوبی نداشتیم؟

Didn’t we have fun?
دوران خوبی نداشتیم؟

Didn’t we have fun, looking back?
یه نگاهی به گذشته، مگه ما دوران خوشی نداشتیم؟

Didnt we have fun?
دوران خوبی نداشتیم؟

Didn’t we have fun?
دوران خوبی نداشتیم؟

We were so beautiful
ما خیلی زیبا بودیم

We were so tragic
خیلی غمگین بودیم

No other magic could ever compare
هیچ جادوی دیگه ای باهاش قابل مقایسه نیست

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.