مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ The Tinder Box از Arena با متن و ترجمه

بازدید 748

It all began with a single spark
تمام این‌ها با یگانه جرقه‌ای آغازیدن گرفت

The universe the world and me
گیتی، هستی و من

That spark – it’s still there, the source of living things
این جرقه‌ – هنوز همان جاست، سرچشمه حیات

The source of this eternity
سرچشمه این جاودانگی

I saw the little people working there
مخلوق حقیری را در تکاپو دیدم

In the echoes and the chambers of my mind
در پژواک‌ها و حجره‌های خیالم

And i saw the lantern man as he stood so still
و مرد چراغ‌دار را دیدم که خاموش مانده بود

And the child knew this gentle soul – his kindness
و کودکان می‌شناختند این بزرگ مرد را مهربانی اش را

The light went on – and he was gone
چراغ روشن شد و او رفته بود

But the meaning – the meaning still remained
اما مقصود، مقصود هنوز باقی بود

Like the fading away of a sweet familiar taste
چون محو شدن طعمی شیرین و آشنا

Like the cleasing of the cool summer rain
چون خشک شدن باران خنک تابستان

I was a child then – I never understood
آن‌‌هنگام کودک بودم، هرگز درک نکردم

I was a child then – but I knew more than I should
آن‌‌هنگام کودک بودم، اما بیشتر از خودم می‌دانستم

We are innocent – we are ignorant
ما بی‌گناهیم، ما ناآگاهیم

We are a spark from the tinderbox
ما جرقه‌ای از انفجاریم

The element – the miracle
اساس – معجزه

I had no time for the hand on my shoulder
به دستی که بر شانه‌ام نشست مجال ندادم

I had no time for the voices in my head
به ندای درونم مجال ندادم

I didn’t even notice when the room grew even colder
حتی متوجه نشدم آنگاه که آن اتاقک سردتر و سردتر شد

This was no sleight of hand this was no silver thread
این تردستی نبود، این رشته‌ نقره نبود

If theres magic in this show, it is greater than we think
گر در این نمایش جادویی وجود داشته باشد، بزرگتر از چیزی ست که می‌اندیشیم

They tried to tell me once, to decide what I should think
زمانی سعی کردند که به من بگویند، که برگزینم که به چه بیاندیشم

I am free now
اکنون من آزادم

I am free
من آزادم

With age brings a blindness of the spirit and the soul
کهنسالی بی‌بصیرتی روح و روان را موجب می‌شود

If only you were here right now I could finally tell you
فقط ای کاش اکنون اینجا بودی، تا سرانجام به تو می‌گفتم

I know I know!
آگاه شدم، آگاه شدم

We are children – We could never understand
ما کودکیم، هرگز درک نکردیم

We are dancers, we are actors we are players in the sand
ما رقاصیم، ما بازیگریم، ما بر این ماسه سرگرمیم

We are children – We could never understand
ما کودکیم، هرگز درک نکردیم

We are part of this arena; we are part of this band
ما بخشی از این عرصه‌ایم، ما بخشی از این وحدتیم

Were a spark from the tinderbox
ما جرقه‌ای از انفجاریم

We’re a spark from the tinderbox
ما جرقه‌ای از انفجاریم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.