مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Boyfriend از Dove Cameron با متن و ترجمه

بازدید 23371

I can′t believe we’re finally alone
باورم نمیشه بالاخره تنها شدیم

I can′t believe I almost went home
باورم نمیشه تقریبا رفتم خونه

What are the chances? Everyone’s dancing
این چه شانسیه؟همه دارن میرقصن

And he’s not with you
و اون با تو نیست

The universe must have divined this
کائنات باید پیشبینیش کرده باشن

What am I gonna do
باید چیکار کنم؟

Not grab your wrist?
مچ دستتو نگرفته؟

I could be a better boyfriend than him
من میتونم دوست پسر بهتری از اون باشم

I could do the shit that he never did
میتونم کارایی رو انجام بدم که اون هیچ وقت انجام نداده

Up all night, I won′t quit
تمام شب بیدار نخواهم ماند

Thinking I′m gonna steal you from him
به این فکر می‌کنم که تو رو از اون می‌دزدم

I could be such a gentleman
میتونم یه جنتلمن باشم

Plus all my clothes would fit
به علاوه همه لباس هام مناسبه

I could be a better boyfriend
من میتونم دوست پسر بهتری باشم

I don’t need to tell you twice
نیاز نیست دو بار بهت بگم

All the ways he can′t suffice
تمام راه هایی که اون نمی تونه کفایت کنه

If I could give you some advice
اگر میتونستم بهت نظرمو بگم

I would leave with me tonight
امشب با من از اینجا میرفتم

The universe must have divined this, mmm, mmm
کائنات باید اینو پیشبینی کرده باشن

Ladies first, baby, I insist
اول خانما، عزیزم، اصرار دارم

I could be a better boyfriend than him
من میتونم دوست پسر بهتری از اون باشم

I could do the shit that he never did
میتونم کارایی رو انجام بدم که اون هیچ وقت انجام نداده

Up all night, I won’t quit
تمام شب بیدارم، ترکت نمیکنم

Thinking I′m gonna steal you from him
فکر می‌کنم که تو رو از او می‌دزدم

I could be such a gentleman
میتونم یه جنتلمن باشم

Plus all my clothes would fit
به علاوه همه لباس هام مناسبه

I could be a better boyfriend than him
من میتونم دوست پسر بهتری از اون باشم

I could be a better boyfriend
من میتونم دوست پسر بهتری باشم

I never would have left you alone
هرگز تنهات نمیذاشتم

Here on your own glued to your phone
در اینجا به تنهایی به تلفن خود چسبیدی

Never would have left you alone
نباید هرگز تنهات میذاشت

For someone else to take you home
برای اینکه یکی دیگه ببرت به خونش

I could be a better boyfriend than him
من میتونم دوست پسر بهتری از اون باشم

I could do the shit that he never did
میتونم کارایی رو انجام بدم که اون هیچ وقت انجام نداده

Up all night, I won’t quit
تمام شب بیدارم، ترکت نمیکنم

I′m gonna steal you from him
من تو رو از اون می‌دزدم

I could be such a gentleman
میتونم یه جنتلمن باشم

Plus you know my clothes would fit
به علاوه همه لباسام مناسبه

I could be a better boyfriend than him
من میتونم دوست پسر بهتری از اون باشم

I could do the shit that he never did
میتونم کارایی رو انجام بدم که اون هیچ وقت انجام نداده

Up all night, I won’t quit
تمام شب بیدارم، ترکت نمیکنم

Thinking I’m gonna steal you from him
فکر کنم میخوام تو رو ازش بدزدم

I could be such a gentleman
میتونم یه جنتلمن باشم

Plus all my clothes would fit
به علاوه همه لباس هام مناسبه

I can′t believe we’re finally alone
باورم نمیشه بالاخره تنها شدیم

I can′t believe I almost went home
باورم نمیشه تقریبا رفتم خونه

What are the chances? Everyone’s dancing
این چه شانسیه؟همه دارن میرقصن

And he’s not with you
و اون با تو نیست

The universe must have divined this
کائنات باید پیشبینیش کرده باشن
What am I gonna do
باید چیکار کنم؟
Not grab your wrist?
مچ دستتو نگرفته؟

I could be a better boyfriend than him
من میتونم دوست پسر بهتری از اون باشم

I could do the shit that he never did
میتونم کارایی رو انجام بدم که اون هیچ وقت انجام نداده

Up all night, I won′t quit
تمام شب بیدار نخواهم ماند

Thinking I′m gonna steal you from him
به این فکر می‌کنم که تو رو از اون می‌دزدم

I could be such a gentleman
میتونم یه جنتلمن باشم

Plus all my clothes would fit
به علاوه همه لباس هام مناسبه

I could be a better boyfriend
من میتونم دوست پسر بهتری باشم

I don’t need to tell you twice
نیاز نیست دو بار بهت بگم

All the ways he can′t suffice
تمام راه هایی که اون نمی تونه کفایت کنه

If I could give you some advice
اگر میتونستم بهت نظرمو بگم

I would leave with me tonight
امشب با من از اینجا میرفتم

The universe must have divined this, mmm, mmm
کائنات باید اینو پیشبینی کرده باشن

Ladies first, baby, I insist
اول خانما، عزیزم، اصرار دارم

I could be a better boyfriend than him
من میتونم دوست پسر بهتری از اون باشم

I could do the shit that he never did
میتونم کارایی رو انجام بدم که اون هیچ وقت انجام نداده

Up all night, I won’t quit
تمام شب بیدارم، ترکت نمیکنم

Thinking I′m gonna steal you from him
فکر می‌کنم که تو رو از او می‌دزدم

I could be such a gentleman
میتونم یه جنتلمن باشم

Plus all my clothes would fit
به علاوه همه لباس هام مناسبه

I could be a better boyfriend than him
من میتونم دوست پسر بهتری از اون باشم

I could be a better boyfriend
من میتونم دوست پسر بهتری باشم

I never would have left you alone
هرگز تنهات نمیذاشتم

Here on your own glued to your phone
در اینجا به تنهایی به تلفن خود چسبیدی

Never would have left you alone
نباید هرگز تنهات میذاشت

For someone else to take you home
برای اینکه یکی دیگه ببرت به خونش

I could be a better boyfriend than him
من میتونم دوست پسر بهتری از اون باشم

I could do the shit that he never did
میتونم کارایی رو انجام بدم که اون هیچ وقت انجام نداده

Up all night, I won’t quit
تمام شب بیدارم، ترکت نمیکنم

Im gonna steal you from him
من تو رو از اون می‌دزدم

I could be such a gentleman
میتونم یه جنتلمن باشم

Plus you know my clothes would fit
به علاوه همه لباسام مناسبه

I could be a better boyfriend than him
من میتونم دوست پسر بهتری از اون باشم

I could do the shit that he never did
میتونم کارایی رو انجام بدم که اون هیچ وقت انجام نداده

Up all night, I wont quit
تمام شب بیدارم، ترکت نمیکنم

Thinking I’m gonna steal you from him
فکر کنم میخوام تو رو ازش بدزدم

I could be such a gentleman
میتونم یه جنتلمن باشم

Plus all my clothes would fit
به علاوه همه لباس هام مناسبه

 

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید