مجله علمی تفریحی بیبیس

Nadia

دانلود آهنگ روسی Надежда (امید) از Nadia با متن و ترجمه

Све́тит незнако́мая звезда́, Сно́ва мы ото́рваны от до́ма, Сно́ва ме́жду на́ми города́, Взлётные огни́ аэродро́мов. ستاره ناشناس می درخشد، باز هم ما از خانه دور هستیم باز هم شهر ها بینمان هستند نور فرودگاه را ادامه مطلب