مجله علمی تفریحی بیبیس

Aristotle

گزیده سخنان ارسطو

Aristotle Born: in Stageira, Greece, February 11, 0384Died: May 26, 0322Genre: Philosophy, Science, Ethics “Knowing yourself is the beginning of all wisdom.”شناخت خودت آغاز تمامی خرد و دانشها است.

بیشتر بخوانید